เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

#ศึกษาดูงานผลงานวิชาการ นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์จากแพะ และผลงานวิชาการ นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์จากแพะ และการประกวดแพะ ในงานเกษตรกำแพง 2563#

   ---------------------------------------

   วันที่ 10 ธันวาคม 2563  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ร่วมศึกษาดูงานผลงานวิชาการ นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์จากแพะ และผลงานวิชาการ นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์จากแพะ และการประกวดแพะ ในงานเกษตรกำแพง 2563 “ปศุสัตว์ปลอดภัย สู่วิถีใหม่ที่ยั่งยืน” เพื่อยกระดับและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะ ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 12630011 tile