เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้  นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน

 01640002 tile