เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

05042565 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สัตว์ 

06042565 ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่และกัดปลา (ตั้งบ่อน)ประจำปี 2565

02042565 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์)

04042565 พื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงนกสวยงาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

03042565 ลงพื้นที่สังเกตุอาการป่วยของโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร