เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

77651  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร

136729  พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

49160  เข้าตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK