เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

10062565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565

02062565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบนตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565

09062565สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคกระบือ 

05062565 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า