เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน  นข 431 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน  นข 901 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน  กค 2968 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุการเกษตร  20/03/2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อเครื่องสับหญ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อที่กักสุนัขเคลื่อนที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ