เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561

     1. งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560