แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561

     1. งบลงทุน