เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

วันที่ 27 มีนาคม 2561 จังหวัดสมุทรสาครโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายประภัสสร์ มาลากาญจน์) มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายธีรภัฒน์ คัชมาตย์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน โดยการบูรณาการระหว่าง เทศบาลนครอ้อมน้อย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ผลการดำเนินงานบริการฉีดวัคซีนสุนัข-แมว จำนวน 210 ตัว ทำหมัน สุนัข-แมว เพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 35 ตัว พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

IMG 1408 tile2