เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 คำสั่งสำนักงาน คำสั่งจังหวัด  เรื่อง ดาน์วโหลด   สั่ง  ณ  วันที่
ที่ 2/2564  

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติอการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสัตวแพทย์ (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

pdf01 28 ม.ค. 2564
ที่ 24/2563   มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ pdf01 5 มิ.ย. 2563
  ที่  22/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ด้านปศุสัตว์  pdf01  19 พ.ค. 63
 ที่  21/2563   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์  pdf01  19 พ.ค. 63
ที่ 19/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ pdf01 5 พ.ค. 2563
 ที่ 16/2563   แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวัง  ควบคุม  ป้องกัน  โรคระบาดสัตว์ปีก  pdf01  14 เม.ย. 2563
ที่ 15/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร pdf01 10 เมย. 2563
 ที่ 11/2563  

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงลประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563 

pdf01  17 มี.ค. 2563
ที่ 10/2563   แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่แพะ) ประจำปีงบประมาณ 2563  pdf01 17 มี.ค. 2563 
 ที่ 9/2563  

มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน 

Web Online 

pdf01

 2 มี.ค. 2563

 ที่ 6/2563   แต่งตั้งคณะทำงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน  pdf01  17 ก.พ. 2563
 ที่ 5/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารงานควบคุมภายใน  pdf01  17 ก.พ. 2563
 ที่ 4/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัคซีนคงเหลือ  pdf01  17 ก.พ. 2563
 ที่ 3/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติการ   pdf01  17 ก.พ. 2563
  ที่ 1665/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการสัตว์จรจัด  และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสมุทรสาคร pdf01  4 มิ.ย. 2562
  ที่ 1205/2562 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอปริกาในสุกร (War room) pdf01 22 เม.ย. 2562
ที่ 26/2562   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงนามในใบเสร็จรับเงิน pdf01 13 ส.ค. 2562
ที่ 2/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน pdf01 7 ม.ค. 2562
  ที่ 2396/2560 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ pdf01 6 ก.ย. 2560