เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

1. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
   1.1 การประชุมขับเคลื่อนนงานโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (DLD Co-ordinator : DLD-C) ครั้งที่ 1
          - หนังสือเชิญประชุม
         - รายงานการประชุม
         - ภาพการประชุม     

   1.2การประชุมขับเคลื่อนนงานโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (DLD Co-ordinator : DLD-C) ครั้งที่ 2
         -หนังสือเชิญประชุม
         -รายงานการประชุม

         - ภาพการประชุม 

   1.3การประชุมขับเคลื่อนนงานโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (DLD Co-ordinator : DLD-C) ครั้งที่ 3
         -หนังสือเชิญประชุม
         - รายงานการประชุม

         - ภาพการประชุม 

    1.4การประชุมขับเคลื่อนนงานโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (DLD Co-ordinator : DLD-C) ครั้งที่ 4
         - หนังสือเชิญประชุม
         - รายงานการประชุม

         - ภาพการประชุม 

    1.5การประชุมขับเคลื่อนนงานโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (DLD Co-ordinator : DLD-C) ครั้งที่ 5
         -หนังสือเชิญประชุม
         - รายงานการประชุม

         - ภาพการประชุม 

    1.6การประชุมขับเคลื่อนนงานโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (DLD Co-ordinator : DLD-C) ครั้งที่ 6
           - หนังสือเชิญประชุม
           - รายงานการประชุม

          - ภาพการประชุม 

2. การรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์พร้อมระบุบปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
          - การรายงานสรุปผลการดำเนินการ

3. ความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ด้านการผลิตสัตว์
        
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อด้วยวิธีผสมเทียม ประจำปี 2566   

4. ความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์
       
โครงการตรวจติดตามสถานที่ค้าปลีกซากสัตว์ และห้องเย็น   

5. ความสำเร็จในการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
       - โครงการบริหารจัดการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ