เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

     1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

     2. รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567

            การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

                  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

                      การประชุมครั้งที่ 1/2567 (มอบนโยบายและพิจารณาแผนงาน)

                              - หนังสือเชิญประชุม                                     

                             - รายงานการประชุม

                             - รูปภาพการประชุม

                     การประชุมครั้งที่ 2/2567 (ติดตามและการประเมินผล)

                              - หนังสือเชิญประชุม                                     

                             - รายงานการประชุม

                             - รูปภาพการประชุม

                การจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action plan)

                            - การป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครภายใต้ยุทธการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                            - การกำกับติดตามและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการห้องเย็นที่ผ่านการรับรองสถานที่พักซากสัตว์ กรมปศุสัตว์

                            - การเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ (โคเนื้อ-แพะ)

                            - การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสัตว์ปีกในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก

                 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action plan)

                              - การป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครภายใต้ยุทธการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                          - ผลการดำเนินงาน

                                                          - สรุปผลและkey success

                            - การกำกับติดตามและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการห้องเย็นที่ผ่านการรับรองสถานที่พักซากสัตว์ กรมปศุสัตว์

                                                          - ผลการดำเนินงาน

                                                          - สรุปผลและkey success

                            - การเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ (โคเนื้อ-แพะ) 

                                                          - ผลการดำเนินงาน

                                                          - สรุปผลและkey success

                            - การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสัตว์ปีกในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก

                                                          - ผลการดำเนินงาน

                                                          - สรุปผลและkey success

                       หลักฐานการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       รายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อม key success ปัญหา อุปสรรค