เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนตุลาคม  2561

เดือนพฤศจิกายน  2561

เดือนธันวาคม  2561

เดือนมกราคม  2562

เดือนกุมภาพันธ์  2562

เดือนมีนาคม  2562

เดือนเมษายน  2562

เดือนพฤษภาคม 2562