เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

-ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ 2/6/2564