เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

ชื่อ - สกุล ปีพ.ศ.  
1. นายพิจิตร  ประเสริฐสุข 2493-2503  
2. นายแท้  วุฒิสาร 2503-2510  
3. นายผ่อนเพียร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2510-2516  
4. นายเสริม ปฏิทัศน์ 2516-2521  
5. นายเฉลิม ปัญจะ 2521-2523  
6. นายรำพัน  พรหมเดช  2523-2524  
7. นายฟุ้ง  รุ่งเรือง 2524-2526  
8. นายธำรง จุลกะรัตน์ 2526-2532  
9. นายอนันต์ รัศมี 2532-2535  
10. นายบุญธรรม  นาควัชระ 2535-2540  
11. นายกมล  เจริญเกษ 2540-2542  
12. นายวัชระ สุนทรวิภาต 2542-2545  
13. นายสมชาย  ปานทอง 2545-2556  
14. นายชาญประเสริฐ  พลซา 2556-2559  
15. นายสุฤทธิ์  ชัชวาลกิจ 2559-2560  
16. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม   2560- 2562
17. นายบุญฤทธิ์  ทองสม         2562 - 2564

 18. นายชนินทร์  ทิพปภาสมิทธิ์                 2564- ปัจจุบัน