เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 ITA  ปีงบประมาณพ.ศ.2563

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity  and  Transparency  Assessment :OIT)

เอกสารดาวน์โหลด

- คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 3 SCORING  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

 คู่มือการประเมิน  ITA  2562

  แนวทางฯ

 แบบกรอกรายชื่อผู้รับผิดชอบ

 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน