เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ITA  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้าง

02  ข้อมุลผู้บริหาร

03  อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์

05  ข้อมูลการติดต่อ

06  กฏหมายด้านปศุสัตว์

การประชาสัมพันธ์

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

08  Q&A

09  Social  Network

แผนดำเนินงานประจำปี

010  แผนดำเนินงานประจำปี

011  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  รอบ  6  เดือน

012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

       13.1  ขั้นตอนการออกใบรับรอง GFM

       13.2  ขั้นตอนการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

       13.3  ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ

       13.4  ขั้นตอนและกระบวนการการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การให้บริหาร

014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

       - คู่มือการยืมทรัพย์สินราชการ

       - แบบยืมทรัพย์สินราชการ

015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        - แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

        - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017  E-service

018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ  6  เดือน

020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

022  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

        - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2564

        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหลังการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ  2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027  หลักเกณพ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริต

029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร

038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

       - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์

       - วัฒนธรรม/ค่านิยม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ  6  เดือน

041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน