เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ITA  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้าง

02  ข้อมุลผู้บริหาร

03  อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์

05  ข้อมูลการติดต่อ

06  กฏหมายด้านปศุสัตว์

การประชาสัมพันธ์

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08  Q&A

09  Social  Network

แผนดำเนินงานประจำปี

010  แผนดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี 

011  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ  6  เดือน

012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

       13.1  ขั้นตอนการออกใบรับรอง GFM

       13.2  ขั้นตอนการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

       13.3  ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ

       13.4  ขั้นตอนและกระบวนการการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การให้บริการ

014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

       - คู่มือการยืมทรัพย์สินราชการ

       - แบบยืมทรัพย์สินราชการ

015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017  E-service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

018  แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

019  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

020  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

021  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

        - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2565

        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหลังการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ  2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

022  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

023  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

024  หลักเกณพ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริต

026  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

027  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

028  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

029  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

030  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

031  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

032  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

033  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

034  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

035  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

036  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ  6  เดือน

037  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

038  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

039  การขับเคลื่อนจริยธรรม

040  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

041  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

042  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน