เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายพิระ ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจต่ออายุโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด(มหาชน) ที่อยู่เลขที่39/3 หมู่8 ต.ท่าทราย อ. เมือง จ.สมทุรสาคร ผ่่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานดังกล่าวผลิตอาหารอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและอาหารสัตว์เลี้ยง มีสถานที่เหมาะสมที่จะทำการผลิตอาหารสัตว์ โอยมีอัตรากำลังผลิตอยู่ที่ 9.74ตัน/ชั่วโมง

0825640003s