เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่ได้รับมอบพันธุ์ไก่ไข่พันธุ์แท้ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น#

          ---------------------------------------

     วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

     นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับมอบพันธุ์ไก่ไข่ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น ปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดร่ายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาส ในอาชีพการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

         ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

03112564 tile