เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร และเชิญชวนเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วมกิจกรรมการผสมเทียมโคเนื้อจังหวัดสมุทรสาคร#

    ---------------------------------------

    วันที่ 17 มกราคม 2565

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร แก่ประธานแปลงใหญ่โคเนื้อสมุทรสาคร และรองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกร รวมถึงกลุ่มแรงงานในภาคเกษตร และนอกภาคการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ได้มีเงินทุนในการสร้างอาชีพ หรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการประกอบอาชีพนอก ภาคเกษตรที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขาย เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก หรือสร้างธุรกิจใหม่ และต้องไม่เป็นการประกอยอาชีพในลักษณะที่ทำลายสิ่งแว้ดล้อมหรือผิกกฎหมาย โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร หรือลูกหลานเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถด้านการเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป และกาให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       นอกจากนี้ยังดำเนินการประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลโคเนื้อ และเชิญชวนเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วมกิจกรรมการผสมเทียมโคเนื้อ เพื่อโคเนื้อคุณภาพดีภายในจังหวัดสมุทรสาคร

      --------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

050165 tile