เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วมกิจกรรมการผสมเทียมโคเนื้อในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร#

   ---------------------------------------

   วันที่ 18 มกราคม 2565

   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินการสำรวจข้อมูลโคเนื้อ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วมกิจกรรมการผสมเทียมโคเนื้อ เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดีภายในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่

1. น.ส.นิธินาถ รฐาวีราพัชร์ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวนโค 17 ตัว

2. นายศักดิ์ ม่านแดง ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวนโค 15 ตัว

     --------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

060165 tile