เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เก็บตัวอย่าง Swabสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร    

         วันที่ 18 มกราคม 2565    นายชนินทร์  ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าSwabตัวอย่าง จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9 ตัวอย่าง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และกำหนดแนวทางควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร(ASF) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่

         1. ร้านรุ่งเรือง ฟาร์ม   2.ร้านราตรีหมูสด      3.ร้านเพิ่มพลู ฟาร์ม

         4.ร้าน P Meat shop  5.ร้านบ้านหมูดี        6.ร้านหมูสมนึก           

         7.ร้านมาโนช           8.ร้านหมูคนเมือง      9.ร้านน้องน้ำฝนหมูสด                                                          

............................................

ข่าวกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

080165 tile