เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมและเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF War Room)"

            วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมและเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF War Room) จังหวัดสมุทรสาคร และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้แก่ กลุ่ม/ฝ่าย  และปศุสัตว์อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร โดยปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดี    กรมปศุสัตว์ และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

            1. ปรับปรุงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวนสุกร และซากสุกร ในจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นปัจจุบัน

            2. ผลักดันให้ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกราย ให้ได้รับมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

            3. เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค และเข้มงวดการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรในพื้นที่ตามระดบียบของกรมปศุสัตว์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร

           4. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผ่านทางเวบไซต์สำนักงาน และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

120165 tile