เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาคร #

    ---------------------------------------

    วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 06:30 - 12.00 น.

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการแก้ไขปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ และให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

       โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 100 ครัวเรือน มอบทุนการศึกษา จำนวน 42 ทุน ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมพัฒนาอาชีพ และเน้นย้ำให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมและต่อยอดการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับผู้มีรายได้น้อย จากปี 2564 เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนและชุมชน ต่อไป

      --------------------------------------

ข่าว/ด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

180165 tile