เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566#

    ---------------------------------------

                        วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ไตรมาส 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี

                        ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ดังนี้

                        1. ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร พร้อมแจกเอกสารวิชาการและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มีเกษตรกรใหความสนใจ และมารับบริการจำนวน 50 ราย

                        2. ให้ความรู้เกษตรกร เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำนวน 25 ราย และบริการด้านลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว ด้วยการผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัขและแมวจำนวน 39 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ 2 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 15 และแมวเพศเมีย 19 ตัว

                          ผลการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์