เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2#

      ---------------------------------------

         วันที่ 12 กรกฎาคม 2565    นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การผลิตพันธุ์สัตว์ได้มาตรฐานให้เพียงพอ การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

      --------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร