เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครส่งมอบปัจจัยการผลิตภายใต้การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสาคร#

    ---------------------------------------

            วันที่ 4 สิงหาคม 2566   นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตภายใต้การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จำนวน 5 ครัวเรือน ณ วัดหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

      --------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร