เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจรับรองที่กักกันสัตว์และสถานที่พักซากสัตว์"

วันที่  16  สิงหาคม  2566 เวลา 10.30 น.- 14.30 น.  นายสาโรช  จันทร์ลาด  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการตรวจรับรองเพื่อก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด และเพื่อการบริโภคก่อนการวนำเข้า - ออก ราชอาณาจักร ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัท โกเบิลฟิช จำกัด อยู่เลขที่ 5 หมู่ 5  ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท มหาชัยมารีน ฟู้ดส์ จำกัด 82 หมู่ 5 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท มหาชัย โฟร์เซ่น ฟูดส์ จำกัด 82/20  หมู่  5  ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  (กรณีขอต่ออายุ)

   ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร