เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์#

    --------------------------------------

    วันที่  17  สิงหาคม  2566    นายสาโรช  จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่  8/9 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดปลาป่น จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีความเหมาะสม ตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนา​คุณภาพ​สินค้า​ปศุสัตว์​

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร