เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                    

           วันที่  7  กันยายน  2566 เวลา 10.00 น.  นายสาโรช  จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และ นายมานพ เผื่อนประเสริฐ , นางสาวสุจิตร จุฟ้า นักวิทยาศาตร์ ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษและเพื่อตรวจรับรองเพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัท  ดี เอส  ฟู้ด โปรดักส์   จำกัด เลขที่  80/11  หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

(กรณีขอใหม่)

   ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร