เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                            

                          วันที่  8  กันยายน  2566 เวลา 10.30 น.  นายสาโรช  จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ  นายมานพ เผื่อนประเสริฐ , นางสาวสุจิตร จุฟ้า นักวิทยาศาตร์ ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อตรวจรับรองเพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด และเพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายนำเข้า-นำออกราชอาณาจักร ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัท  รุ่งเจริญผล  จำกัด เลขที่  118/35  หมู่ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  (กรณีขอต่ออายุ)

  

                           ผลการตรวจ ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร