เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                     

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจสถานพยาบาลสัตว์"

              วันที่ 13 กันยายน 2566    นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุกิจ  ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจสถานพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

             1. คลินิกบ้านแพ้วสัตวแพทย์ เลขที่ 86/10 หมู่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

            ผลการตรวจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข่าวด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์