เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                      

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566   นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี

     ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ดังนี้

      1. ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร พร้อมแจกเอกสารวิชาการและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มีเกษตรกรให้ความสนใจ และมารับบริการจำนวน 50 ราย

     2. ให้ความรู้เกษตรกร เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  และบริการด้านลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว ด้วยการผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว

      ผลการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์