เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                      

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์#

    ---------------------------------------

    วันที่  25  กรกฎาคม  2566  นายสาโรช  จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์บริษัท  ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 30/166  ม.1  ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  ประกอบกิจการผลิตวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด สารผสมล่วงหน้า  และอาหารเสริมสำหรับสัตว์  จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีความเหมาะสม ตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนา​คุณภาพ​สินค้า​ปศุสัตว์​

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร