เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                      

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองที่กักกันสัตว์และสถานที่พักซากสัตว์"

                      วันที่  2  ตุลาคม  2566 เวลา 10.30 น.  นายสาโรช  จันทร์ลาด  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ  นายจักรวุฒิ  อ่อนแก้ว ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการตรวจรับรองเพื่อก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด และนำเข้า- ออกราชอาณาจักร ชื่อที่พักซากสัตว์  บริษัท หัวหินอินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 199/8-9 หมู่  1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุมแบน จ.สมุทรสาคร (กรณีขอต่ออายุ)

                    ผลการตรวจ  ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร