เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

            วันที่ 17 ตุลาคม 2566  สัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่สมุทรสาคร

 

 

ข่าวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร