เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

2566

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2566

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  1/2566

      2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2566

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  2/2566

      2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

           - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

2565

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2565

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  1/2565

      2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2565

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  2/2565

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

2564

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2564

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  1/2564

      2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2564

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  2/2564

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

2563

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2563

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  2/2563

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2563

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  1/2563

การรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ  1/2563

   1.  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผล

   2.  โครงการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2563

           2.1  หลักฐานการวางแผน

       2.2  หลักฐานการดำเนินการ

              2.2.1 เนื้อหาเอกสารอบรม

           2.3  หลักฐานประเมินผลเรียนรู้

       2.4  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

             

 

2562

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2562

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

       แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2562

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

2561

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2561

แผนพัฒนาบุคลากร  รอบ 2/2561 

      -แบบฟอร์ม  IDP:A  รายงานแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รอบ 2/2561

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินงาน

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2561

แผนพัฒนาบุคลากร  รอบ 1/2561 

      -แบบฟอร์ม  IDP:A  รายงานแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รอบ 1/2561

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

2560

        แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2560

1. แผนพัฒนาบุคลากร  รอบการประเมินที่ 2/2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบการประเมินที่ 2/2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบกาประเมินที่ 2 ประจำปี 2560

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบการประเมินที่  2  ประจำปี  2560

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2560

1. แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบที่  1  ประจำปี  2560

2559

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2559

1. แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบที่  1  ประจำปี  2559